Polska jest jednym z największych państw Europy Środkowo-Wschodniej

Polska jest jednym z największych państw Europy Środkowo-Wschodniej, szóstym państwem członkowskim Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkańców oraz krajem wchodzącym w skład NATO. W 2017 r. Polska została po raz szósty została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.
Korzystne położenie geograficzne, w tym lokalizacja w centrum Europy oraz dostęp do Morza Bałtyckiego i potencjał wynikający z rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej stwarzają dogodne warunki do rozwoju gospodarki morskiej kraju, a także sprawiają, że Polska odgrywa kluczową rolę jako państwo tranzytowe pomiędzy Azją a Europą oraz Europą Północną i Europą Południowo-Wschodnią.Historia

966 rok – chrzest Polski
1025 rok – powstaje Królestwo Polskie
1569 rok – Polska zawiera porozumienie z Wielkim Księstwem Litewskim, podpisując "unię lubelską". Powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów, jedno z największych i najludniejszych państw na mapie Europy XVI i XVII wieku
1596 rok – przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
1772 rok, 1793 rok, 1795 rok – rozbiory Polski
1791 rok – uchwalenie Konstytucji 3 maja. Polska konstytucja została przyjęta jako pierwsza w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych Ameryki
1918 rok – odzyskanie niepodległości po 123 latach
lata 1939 – 1945 – II wojna światowa. Atak III Rzeszy i ZSRR na Polskę
1944 rok – wybuch powstania warszawskiego
lata 1945 – 1989 – okres komunistyczny w Polsce
1981 rok – wprowadzenie stanu wojennego
1989 rok – upadek rządu komunistycznego
1999 rok – Polska staje się państwem członkowskim NATO
2004 rok – Polska przystępuje do Unii Europejskiej

ZAMKNIJ

Gospodarka

Polska jest szóstą pod względem wielkości PKB gospodarką Unii Europejskiej i 25. gospodarką świata. Jest powszechnie uznawana jako państwo przyjazne dla biznesu. Od początku lat 90. XX w. Polska realizuje politykę liberalizacji ekonomicznej. W trakcie kryzysu ekonomicznego z lat 2008-2009 Polska była jedynym krajem UE, który nie popadł w recesję. W latach 2014-2017 kontynuowany był wzrost gospodarczy kraju, z PKB realnym przekraczającym 3%. Tempo wzrostu gospodarczego stawia Polskę wśród najszybciej rozwijających się państw Europy. PKB na głowę mieszkańca wyniósł w 2017 r. 29 300 USD. Dominujące gałęzie polskiej gospodarki to sektor usług, który odpowiada za wytworzenie 64,3% PKB, przemysł – 40,2% PKB, natomiast rolnictwo ¬– 2,4% PKB (dane za 2017 rok).

ZAMKNIJ