Wycofanie zgody

Aby wycofać zgodę należy przesłać wiadomość e-mail z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym na adres adminSDM2018@mgm.gov.pl o treści „proszę o usunięcie moich (Imię i Nazwisko) danych osobowych z formularza rejestracyjnego”. Czynność ta spowoduje usunięcie danych osobowych użytkownika z formularza rejestracyjnego.

Aby dokonać zmian w przekazanych danych należy przesłać wiadomość e-mail z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym na adres adminSDM2018@mgm.gov.pl o treści „proszę o modyfikację moich (Imię i Nazwisko) danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym, w zakresie ….”. Czynność ta spowoduje odpowiednią modyfikację danych osobowych użytkownika.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych w „formularzu rejestracyjnym”, w tym utrwalonego wizerunku podczas wydarzenia „Światowe Dni Morza 2018” jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400, zwany dalej "Administratorem danych" Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Światowe Dni Morza 2018”, w tym m.in. stworzenia listy Uczestników wydarzenia, wystawienia imiennych identyfikatorów oraz w celu prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działań informacyjno-promocyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art.6 RODO ust.1 lit. a Administrator przewiduje możliwość powierzenia danych osobowych innym odbiorcom wyłącznie w ramach realizacji powyżej wskazanego celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia "Światowe Dni Morza 2018" oraz działalności informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

Home.pl Spółka Akcyjna
Szczecin 70 - 653
ul. Zbożowa 4

Fundacja Pro Publico Mare
Plac Rodła 8, 70-419 SZCZECIN

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w wydarzeniu „Światowe Dni Morza 2018”.

W przypadku gdy przepisy nie stanowią inaczej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

- dostępu do treści jej danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy przesłać wiadomość e-mail z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym na adres adminSDM2018@mgm.gov.pl o treści „proszę o usunięcie moich (Imię i Nazwisko) danych osobowych z formularza rejestracyjnego”. Czynność ta spowoduje usunięcie danych osobowych użytkownika z formularza rejestracyjnego.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu. Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres, w którym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl