O WYDARZENIU

Światowe Dni Morza 2018 odbędą się w dniach 13-15 czerwca br. w Szczecinie. Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (ang. International Maritime Organization, IMO). Tematem wiodącym tegorocznych obchodów jest IMO 70: Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości (ang. IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better Future).

Światowy Dzień Morza został ustanowiony 17 marca 1978 roku, by podkreślić fakt wejścia w życie w 1958 roku konwencji powołującej IMO. Po raz pierwszy obchody święta zostały zorganizowane w 2005 r. w Portugalii. W 2017 roku gospodarzem ŚDM była Panama, natomiast w 2019 roku wydarzenie zostanie zorganizowane przez Kolumbię.


TEMATY WIODĄCE ŚWIATOWYCH DNI MORZA 2018

Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku

Podczas Światowych Dni Morza w Szczecinie planowane jest poruszenie zagadnień związanych z trendem stale rozwijanych, przyjaznych środowisku "zielonych" technologii. Dotyczy to choćby wykorzystania mniej emisyjnych lub nieemisyjnych rodzajów paliw dla statków, takich jak gaz LNG czy odnawialne źródła energii. W kontekście postanowień dotyczących przewożenia wód balastowych należy zastanowić się również nad ewentualnymi kolejnymi "zielonymi" rozwiązaniami, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości.

Statki przyszłości będą budowane prawdopodobnie z uwzględnieniem dotychczasowych trendów, ale również w kontekście pojawiających się coraz nowszych technologii. Pojawia się pytanie, czy zostanie utrzymana tendencja budowania coraz większych jednostek, a może wykorzystania nanotechnologii, aby efektywniej wykorzystać przestrzeń na statku. Dodatkowo temat jest doskonałą okazją do poruszenia kwestii związanych z budową bezzałogowych statków oraz wykorzystaniem robotyki.ZAMKNIJ

Big data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze

"Big data" to termin, który na stałe wszedł do użycia. W najbardziej ogólnej definicji oznacza znaczną, różnorodną ilość zbiorów danych cyfrowych. Choć już obecnie technologie "big data" są wykorzystywane w żegludze morskiej, należy przypuszczać, że będzie to trend wschodzący, a nowe rozwiązania są tylko kwestią czasu. Obszarami, w których mogą one znaleźć zastosowanie są m.in. wykorzystanie technologii bezprzewodowych (wifi, 5G) w komunikacji statków z portem, monitoring i sterowanie statków bezzałogowych, rozwój systemu ECDIS czy skuteczniejsze przewidywanie pogody w celu umożliwienia bezpiecznej żeglugi.

Rosnące uzależnienie od nowoczesnych technologii, oprócz niewątpliwych zalet, stwarza również nowe zagrożenia. Poprzez zwiększoną zależność od komputerów w połączeniu z trendem zmniejszania ilości załogi, statki mogą stać się potencjalnym celem ataku hackerskiego, a w przypadku użycia w przyszłości statków bezzałogowych mogą wręcz zostać przejęte bez konieczności używania instrumentów siłowych. W tej części można zastanowić się, czy taki scenariusz jest realistyczny oraz jak przed takimi nowymi zagrożeniami można się bronić.ZAMKNIJ

Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych

Wraz z ociepleniem klimatu w rejonie arktycznym pojawiły się dyskusje o "szlaku arktycznym", który byłby najkrótszą drogą morską łączącą Chiny z Europą. Jest to zbieżne z aktualnym trendem, który przejawił się m.in. ogłoszeniem przez rząd chiński tzw. Arktycznego Jedwabnego Szlaku. Pozostałe państwa również opracowują politykę w tym zakresie. Istnieje kilka wariantów, w tym m.in. w pobliżu terytoriów Federacji Rosyjskiej i Norwegii oraz drugi w pobliżu Alaski i Kanady. Atrakcyjność trasy zwiększona jest dodatkowo przez brak zagrożenia piractwem. Tym niemniej nieznana jest perspektywa czasowa dostępności szlaku dla statków handlowych. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości prawno-polityczne związane z możliwością przeprowadzenia takiego szlaku. Dyskusja może stanowić także pretekst do zastanowienia się nad dostosowaniem statków do tras częściowo pokrytych lodem. Ponadto będzie okazją do poruszenia kwestii istniejących szlaków morskich i perspektyw ich rozwoju, w tym choćby inicjatywy Pas i Szlak oraz TRACECA.ZAMKNIJ

Przyszłość morskiego rynku pracy

Rynek pracy w obszarze gospodarki morskiej, podobnie jak każdy inny, ulega trendom stymulowanym najczęściej przez rozwój technologii czy nowych sposobów myślenia. Postępy w dziedzinie budowy statków, w tym przede wszystkim jednostek bezzałogowych w naturalny sposób wiążą się ze znaczącym ograniczeniem liczebności załogi lub nawet jej całkowitym wykluczeniem. Tym samym każde zwiększenie liczebności jednostek bezzałogowych będzie skutkować zmniejszeniem liczebności marynarzy, istotnie wpływając na rynek pracy.

Ponadto coraz bardziej zaawansowane technologie wymagają odpowiedniego dostosowania programów szkoleniowych dla przyszłych załóg statków, obsługi w portach morskich lub nawet wykreowania zupełnie nowych zawodów. Kluczową rolę odgrywają tutaj uczelnie morskie, które stanowią kuźnię odpowiednio wyszkolonych przyszłych kadr w branży morskiej.

W ramach tematu poruszone mogą zostać również kwestie zwiększającej się ilości kobiet wśród załóg marynarskich czy tendencji do zatrudniania marynarzy jak najniższym kosztem.ZAMKNIJ


MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA

(ang. International Maritime Organization, IMO)

Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization, IMO) jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych. Działa na podstawie konwencji przyjętej w Genewie w 1948 roku, która weszła w życie 10 lat później – w roku 1958. Początkowo organizacja nosiła nazwę Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (ang. Intergovernmental Maritime Consultative Organisation, IMCO). Obecną nazwę przyjęła w 1982 roku. Siedziba organizacji znajduje się w Londynie. Obecnie w skład IMO wchodzi 173 państw członkowskich. Polska należy do IMO od 1960 roku.

Celem Międzynarodowej Organizacji Morskiej jest polepszenie współpracy państw w zakresie korzystania z międzynarodowych dróg morskich. Organizacja zajmuje się także wypracowywaniem zasad bezpiecznej żeglugi, efektywnej nawigacji, jak również odpowiada za ochronę środowiska morskiego.

Najwyższym organem Międzynarodowej Organizacji Morskiej jest Zgromadzenie, które obraduje raz na dwa lata. Organem zarządzającym jest Rada, w skład której wchodzi 40 członków, wybieranych przez Zgromadzenie na okres 2 lat w trzech kategoriach. Sekretarzem Generalnym IMO jest Kitack Lim (Republika Korei).

W 2018 r. obchodzona jest 70. rocznica ustanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Tegoroczny temat wiodący – IMO70: Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości – stwarza okazję do zrobienia bilansu oraz spojrzenia w przeszłość, jak również w przyszłość, odnosząc się do aktualnych i przyszłych wyzwań dla transportu morskiego w celu utrzymania dalszych zintensyfikowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Myśl przewodnia IMO:

"Misją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) jako agencji wyspecjalizowanej ONZ jest promocja bezpiecznej, pewnej, przyjaznej środowisku, efektywnej i zrównoważonej żeglugi poprzez współpracę. Zostanie to osiągnięte poprzez przyjęcie najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa i ochrony, efektywności żeglugi oraz zapobieżenia i kontroli zanieczyszczeń powodowanych przez statki, jak również poprzez uwzględnienie powiązanych kwestii prawnych i skutecznej implementacji instrumentów będących w posiadaniu IMO, mając na względzie ich uniwersalne i stałe zastosowanie".

Więcej informacji: http://www.imo.org/


SPOTKANIE FORMATU "16+1"
(Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny)

W dn. 15 czerwca 2018 roku w Szczecinie odbędzie się inauguracja spotkania formatu "16+1" na szczeblu ministrów i wiceministrów ds. morskich z państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Będzie stanowić to kontynuację współpracy i ustaleń podjętych podczas II Spotkania Ministrów Transportu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, które zostało zorganizowane w dn. 25 – 26 października 2017 r. w Warszawie. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z żeglugą morską.


MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI

W dn. 15-16 czerwca odbędzie się również VI edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który będzie zwieńczeniem obchodów Światowych Dni Morza. Pięć dotychczasowych edycji pozwoliło zbudować i ugruntować Kongresowi Morskiemu markę rozpoznawalną w Polsce i na świecie. Corocznie bierze w nim udział średnio ponad 300 firm i instytucji oraz reprezentantów ponad 30 polskich miast i 15 krajów, jak również przedstawiciele międzynarodowych organizacji morskich, takich jak Międzynarodowa Organizacja Morska, SEA Europe, European Barge Union, European Sea Ports Organisation czy European Federation of InlandPorts.